Algemene voorwaarden

 • Home
 • Algemene voorwaarden
Deel deze pagina op social media

Algemene Voorwaarden Veluwe Personeel B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Veluwe Personeel B.V. (hierna: ‘’Veluwe Personeel’’) voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek.
 • Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de opdracht tussen Veluwe Personeel en de opdrachtgever.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover Veluwe Personeel die afwijkeling schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 2. Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Veluwe Personeel: Veluwe Personeel B.V. arbeidsbemiddeling, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62322818. Veluwe Personeel stelt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf werknemer(s) ter beschikking aan derde(n) om krachtens een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die derde(n).
 2. Uitzendkracht: de werknemer als bedoeld in lid a.
 3. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen uitzendonderneming en uitzendkracht als bedoeld in artikel 7:690 BW, waarbij de uitzendkracht door Veluwe Personeel in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van die uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van opdrachtgever(s) om krachtens door die opdrachtgever(s) aan Veluwe Personeel verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever(s).
 4. Opdrachtgever: de derde als bedoeld in lid a.
 5. Opdracht: de overeenkomst tussen Veluwe Personeel en opdrachtgever op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele uitzendkracht door Veluwe Personeel aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld – daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet ten aanzien van een vervangende uitzendkracht, indien vervanging is toegestaan en daadwerkelijk plaatsvindt – om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van het opdrachtgeverstarief door de opdrachtgever aan Veluwe Personeel.
 6. Opdrachtgeverstarief: het tarief dat Veluwe Personeel aan de opdrachtgever in rekening brengt per uur zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.
 7. Partijen: Veluwe Personeel als bedoeld in lid a. en de opdrachtgever als bedoeld in lid d.

Artikel 3. Duur offertes

Alle uitgebrachte offertes van Veluwe Personeel hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders, schriftelijk, vermeld.

Artikel 4. Duur van de opdracht

 1. De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd en komt tot stand door de schriftelijke opdrachtbevestiging van Veluwe Personeel, dan wel doordat Veluwe Personeel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, dan wel indien Veluwe Personeel op enigerlei wijze aan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht te zullen beginnen.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan:
 • óf voor een vastgestelde tijd,
 • óf voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet (een gebeurtenis die intreedt onafhankelijk van de wil van partijen),
 • óf voor een bepaalbare periode, die een vastgestelde tijd niet overschrijdt.
 1. Bij de vastlegging van een bepaalbare periode, als bedoeld in lid b. kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat door het intreden van elke afzonderlijke gebeurtenis de opdracht eindigt.
 2. De opdracht voor onbepaalde tijd is de opdracht, die niet voor bepaalde tijd is aangegaan als bedoeld in lid b. en c.

Artikel 5. Opzegging opdracht

 1. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen, dat opzegging tijdelijk is uitgesloten als bedoeld in lid b hieronder.
 2. Bij de opdracht voor onbepaalde tijd kan dit recht van opzegging worden uitgesloten voor een bepaalde en/of voor een bepaalbare tijd.
 3. De opdracht voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen, dat tussentijdse opzegging is toegestaan.
 4. Bij de opdracht voor bepaalde tijd kan dit recht van tussentijdse opzegging worden toegestaan gedurende een bepaalde of bepaalbare tijd.
 5. Indien (tussentijdse) opzegging mogelijk is, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste veertien kalenderdagen. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd. Het hier in lid e. bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de opdracht op grond van een (bijzondere) proeftijd, die schriftelijk is overeengekomen bij de opdracht, of op grond van enige andere bepaling vervat in de opdracht of deze algemene voorwaarden. Een opzegging in strijd met de contractuele afspraken tussen partijen overeenkomstig de mogelijkheden ex artikel 7:408 BW resulteert in een wanprestatie, uit hoofde waarvan opdrachtgever is gehouden tot nakoming en/of volledige schadevergoeding.
 6. Het recht van (tussentijdse) opzegging kan aan andere termijnen en nadere voorwaarden worden gebonden.
 7. Bedragen die Veluwe Personeel vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de opdracht heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de opdrachtgever verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 8. Indien de opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Veluwe Personeel gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Veluwe Personeel eveneens gerechtigd in de onder lid f. van artikel 6 bedoelde omstandigheden.

Artikel 6. Einde van de opdracht

 1. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet, als bedoeld in artikel 4 lid b. en c.
 2. Elke opdracht (voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd) kan worden beëindigd door opzegging, indien (tussentijdse) opzegging is toegestaan. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever uitvoering te geven aan het hieronder in lid g. bepaalde.
 3. Elke opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra de opdrachtgever met de ingevolge de opdracht ter beschikking gestelde uitzendkracht een rechtstreekse arbeidsverhouding is aangegaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 en de opdrachtgever bovendien jegens Veluwe Personeel is nagekomen alle verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit het bepaalde in artikel 9.
 4. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Veluwe Personeel de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever doordat de uitzendovereenkomst tussen uitzendonderneming en uitzendkracht is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet. Dit einde treedt echter niet in, indien in het hiervoor bedoelde geval krachtens opdracht vervanging daadwerkelijk plaatsvindt binnen vier weken na de datum waarop de uitzendkracht niet meer ter beschikking kon worden gesteld. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van die andere uitzendkracht. Met vervanging van de uitzendkracht door een andere uitzendkracht wordt in het hiervoor bedoelde geval gelijk gesteld eventuele terugplaatsing van de eerder ter beschikking gestelde uitzendkracht. Veluwe Personeel blijft echter in beide hiervoor in dit lid genoemde situaties gerechtigs van de opdrachtgever te vorderen volledige schadevergoding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, indien de uitzendovereenkomst is geëindigd wegens een oorzaak toerekenbaar aan de opdrachtgever, tenzij het bepaalde in artikel 9 toepassing heeft gevonden.
 5. Indien Veluwe Personeel de uitzendkracht gedurende een periode van vier weken achtereen niet ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever en de opdracht niet is geëindigd ingevolge het hiervoor in lid d. bepaalde en evenmin binnen voornoemd periode de uitzendkracht door een andere uitzendkracht daadwerkelijk is vervangen met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere uitzendkracht (mits in het hiervoor boedelde geval krachtens opdracht vervanging door Veluwe Personeel van de uitzendkracht is toegestaan), is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht schriftelijk onverwijld te beëindigen, behoudens het volgende. De opdrachtgever is niet gerechtigd de opdracht te beëindigen, indien Veluwe Personeel de uitzendkracht niet ter beschikking kon stellen wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever. In laatstgenoemd geval blijft de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort te voldoen aan Veluwe Personeel het opdrachtgeverstarief over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren. Daarnaast is Veluwe Personeel dan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen volledige schadevergoeding inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand. Indien de opdrachtgever krachtens het hiervoor in dit lid e. bepaalde gerechtigd is de opdracht te beëindigen en van dat recht gebruik maakt, eindigt de opdracht onverwijld na ontvangst van het desbetreffende bericht.
 6. De opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding vanaf het tijdstip dat Veluwe Personeel de ontbinding van de opdracht inroept, omdat de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden of in staat van faillissement is verklaard of aan opdrachtgever surséance van betaling is verleend. Indien Veluwe Personeel van dit recht op onverwijlde ontbinding en beëindiging van de opdracht gebruik maakt, laat dit onverlet het recht van Veluwe Personeel volledige schadevergoeding inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand te vorderen van de opdrachtgever. Voorts blijft onverlet de verplichting van de opdrachtgever uitvoering te geven aan het hieronder in lid g bepaalde.
 7. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever (voor zover toegestaan) behelst het verzoek van de opdrachtgever aan Veluwe Personeel de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan de opdrachtgever te beëindigen, zoals bedoeld in artikel 7:692 lid 2 BW en wel tegen de datum waartegen de opdracht rechtsgeldig is beëindigd. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de Veluwe Personeel bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan Veluwe Personeel beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld en wel tegen datum waartegen rechtsgeldig is opgezegd. Beëindiging van de opdracht wegens ontbinding als bedoeld in lid f. hierboven behelst eveneens het verzoek van de opdrachtgever aan Veluwe Personeel de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan de opdrachtgever te beëindigen, zoals bedoeld in artikel 7:692 lid 2 BW en wel tegen de datum waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden. Die ontbinding vindt haar oorzaak in een gedraging/misdraging van de opdrachtgever. In een dergelijke gedraging/misdraging van opdrachtgever ligt besloten het verzoek van opdrachtgever aan Veluwe Personeel tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:37 lid 1 BW. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan Veluwe Personeel tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is ontbonden, zoals hiervoor bedoeld. Op eerste verzoek van Veluwe Personeel bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan Veluwe Personeel de beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld en wel tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.

Artikel 7. Overmacht

 1. In geval van overmacht van Veluwe Personeel zullen haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Veluwe Personeel haar onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
 2. Zodra zich bij Veluwe Personeel een overmachttoestand voordoet als in lid a van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.
 3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te sletten toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
 4. Zolang de overmachttoestand voortduurt zullen de verplichtingen van Veluwe Personeel zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
 5. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de opdracht tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de opdracht gehouden de door hem aan Veluwe Personeel verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan Veluwe Personeel te betalen.
 6. Veluwe Personeel is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schaden van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de opdracht als in lid e van dit artikel bedoeld.

Artikel 8. Einde terbeschikkingstelling

 1. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht. Daarnaast eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht in de volgende gevallen.
 2. Elke terbeschikkingstelling eindigt onverwijld na de melding van de uitzendkracht aan Veluwe Personeel of aan de opdrachtgever dat hij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval, mits het zogenaamde uitzendbeding (als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW) is opgenomen in de uitzendovereenkomst van Veluwe Personeel met de uitzendkracht en de looptijd van dat beding nog niet is verstreken. Dit uitzendbeding houdt in, dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt, doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door Veluwe Personeel aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt. Indien de uitzendovereenkomst betreffende een ter beschikking gestelde uitzendkracht dit uitzendbeding bevat en de looptijd daarvan nog niet is verstreken, stelt Veluwe Personeel de opdrachtgever daarvan op de hoogte en geeft zo goed mogelijk aan wanneer de looptijd van het beding verstrijkt. Gedurende de looptijd van dit beding verzoekt de opdrachtgever aan Veluwe Personeel – onverwijld na de melding dat de uitzendkracht arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval – de terbeschikkingstelling van die uitzendkracht onmiddellijk te beëindigen. Voor zover nodig wordt opdrachtgever geacht de beëindigen van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan Veluwe Personeel. Op eerste verzoek van Veluwe Personeel bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan Veluwe Personeel de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht onmiddellijk na de melding van de uitzendkracht zoals in de aanvang van dit lid b bedoeld.
 3. De terbeschikkingstelling van de uitzendkracht eindigt voorts indien en zodra de opdrachtgever aan Veluwe Personeel verzoekt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te beëindigen, mits in geval van een dergelijk verzoek krachtens opdracht of uit hoofde van deze algemene voorwaarden vervanging van de uitzendkracht door Veluwe Personeel is toegestaan en die vervanging bovendien binnen vier weken na dat verzoek daadwerkelijk plaatsvindt. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van die andere uitzendkracht. Op eerste verzoek van Veluwe Personeel bevestigt de opdrachtgever schriftelijk beëindiging van de terbeschikkingstelling van de te vervangen uitzendkracht te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld.
 4. De mogelijkheid tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht met voortzetting van de opdracht ten aanzien van de vervangende uitzendkracht, zoals bedoeld in lid c. hiervoor, kan aan een bepaalde en/of bepaalbare looptijd en aan nadere voorwaarden worden gebonden. De opdrachtgever zal steeds een aanzegtermijn in acht nemen van tenminste twee weken. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is aangezegd. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de terbeschikkingstelling op grond van een (bijzondere) proeftijd, die schriftelijk is overeengekomen bij opdracht, of op grond van enige ander bepaling vervat in de opdracht of deze algemene voorwaarden.
 5. Veluwe Personeel is gerechtigd eventueel een verzoek van de opdrachtgever tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, dat niet voldoet aan de hiervoor in de leden c. en d. bedoelde voorwaarden, toch te aanvaarden, met het gevolg dat door dat verzoek de terbeschikkingstelling onverwijld ten einde komt. Aan die aanvaarding kan Veluwe Personeel voorwaarden verbinden.

Artikel 9. Rechtstreekse arbeidsverhouding

 1. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de uitzendkracht die ter beschikking gesteld wordt of werd, indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde (zie ook artikel 6 lid c).
 2. De opdrachtgever brengt Veluwe Personeel schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzendkracht een rechtstreeks dienstverband aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De opdrachtgever verdraagt daarbij aan Veluwe Personeel tegen welk tijdstip de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met Veluwe Personeel rechtsgeldig kan doen eindigen.
 3. De opdrachtgever ziet erop toe en staat ervoor in dat de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met Veluwe Personeel rechtsgeldig beëindigt of beëindigd heeft op het tijdstip dat de opdrachtgever met de uitzendkracht een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel. De opdrachtgever zal geen rechtstreekse arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan indien en voor zolang de uitzendkracht de uitzendovereenkomst niet rechtsgeldig kan doen eindigen en beëindigd heeft.
 4. Indien overeenkomstig het hiervoor in lid a. tot en met c. bepaalde de opdrachtgever tijdens een opdracht een rechtstreekse arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de ingevolge die opdracht ter beschikking gestelde uitzendkracht en ook aangaat, is de opdrachtgever aan Veluwe Personeel verschuldigd een vergoeding ten bedrage van 40% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokkenuitzendkracht en wel over de volgende periode dan wel uren:
 5. Bij een opdracht voor bepaalde tijd die niet tussentijds opzegbaar is: over de periode lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de uitzendkracht en de opdrachtgever tot het tijdstip dat de opdracht door het verstrijken van de vastgestelde tijd of het intreden van een objectief bepaalbare gebeurtenis tussen Veluwe Personeel en de opdrachtgever zou zijn geëindigd.
 6. Bij een opdracht voor bepaalde tijd die wel tussentijds opzegbaar is: over de periode lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de uitzendkracht en de opdrachtgever tot het eerst mogelijke tijdstip waartegen de opdracht tussen Veluwe Personeel en de opdrachtgever had kunnen worden opgezegd, met een minimum van 1.040 gewerkte uren. De periode eindigt echter in ieder geval op het tijdstip dat de opdracht door het verstrijken van de vastgestelde tijd of het intreden van een objectief bepaalbare gebeurtenis zou zijn geëindigd.
 7. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd die op dat tijdstip niet opzegbaar is: over de periode lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de uitzendkracht en de opdrachtgever tot het eerst mogelijke tijdstip waartegen de opdracht tussen Veluwe Personeel en de opdrachtgever wel opgezegd had kunnen worden, met een minimum van 1.040 gewerkte uren.
 8. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd die op dat tijdstip tussentijds opzegbaar is: over de periode lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de uitzendkracht en de opdrachtgever tot het eerst mogelijke tijdstip waartegen de opdracht tussen Veluwe Personeel en de opdrachtgever had kunnen worden opgezegd, met een minimum van 1.040 gewerkte uren. Bij de uitvoering van het hierboven bepaalde geldt het volgende. Onder de opdracht voor bepaalde tijd is mede begrepen de opdracht voor bepaalbare tijd: zie artikel 4 lid b. Indien bij een opdracht voor bepaalbare tijd Veluwe Personeel alleen door de opdrachtgever kan worden geïnformeerd omtrent het intreden van de objectief bepaalbare gebeurtenis en de opdrachtgever daarmee in gebreke blijft, dan wordt de resterende looptijd van die opdracht bepaald op één jaar. Indien evenwel aannemelijk is, dat de restende looptijd langer dan een jaar zou duren, dan wordt die langere looptijd als uitgangspunt genomen.
 9. Indien de opdrachtgever met de uitzendkracht een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat binnen zes maanden na de beëindiging van de terbeschikkingstelling niet meer dan 1.040 gewerkte uren heeft geduurd, is de opdrachtgever aan Veluwe Personeel een vergoeding verschuldigd, zoals volgt. Die vergoeding beloopt 40% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken uitzendkracht gold tijdens de opdracht, genomen over een periode van 1.040 gewerkte uren lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding. Deze bepaling blijft buiten toepassing indien betreffende deze rechtstreekse arbeidsverhouding reeds toepassing was gegeven of moet worden gegeven aan het bepaald in lid d., tenzij de beëindigde terbeschikkingstelling betrekking had op een opdracht aangegaan voor een bepaalde of bepaalbare tijd van niet meer dan zes maanden.
 10. Indien door tussenkomst van Veluwe Personeel een uitzendkracht aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld c.q. met de mogelijke opdrachtgever in contact komt en die mogelijke opdrachtgever met die uitzendkracht een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat voordat de opdracht tot stand komt, is die mogelijke opdrachtgever aan Veluwe Personeel een vergoeding verschuldigd als volgt. Die vergoeding beloopt 40% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken uitzendkracht gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke van toepassing zou zijn geweest indien de opdracht zou zijn tot stand gekomen, over 1.040 gewerkte uren lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding.
 11. Het opdrachtgeverstarief, zoals meermalen vermeld in dit onderhavig artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de opdracht niet geëindigd.
 12. Onder het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding wordt voor de toepassing van dit artikel tevens verstaan de situatie dat de ter beschikking gestelde uitzendkracht door tussenkomst van één of meerdere derden bij de opdrachtgever te werk wordt gesteld. Voorts wordt onder arbeidsverhouding niet enkel de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 BW, doch iedere werkrelatie begrepen, een en ander in de ruimste zin des woords.
 13. De vergoeding, zoals meermalen vermeld in dit onderhavige artikel, is de opdrachtgever aan Veluwe Personeel verschuldigd ter compensatie van de door Veluwe Personeel verleende dienst in verband met de ter beschikking stelling, werving en/of opleiding van de uitzendkracht.

Artikel 10. Verbod c.q. voorwaarden opschorting tewerkstelling uitzendkracht

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk op te schorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en de looptijd van dat opschortingrecht daarbij is vastgelegd.
 2. Indien de opdrachtgever niet gerechtigs is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten onder handhaving van de opdracht, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever niettemin gehouden voor de duur van de opdracht onverkort te voldoen aan Veluwe Personeel het opdrachtgeverstarief per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijk aantal uren en overuren. Daarnaast is opdrachtgever gehouden de uitzendkracht tot het werk toe te laten, tenzij opdrachtgever afdoende aantoont dat geen werk voor de uitzendkracht voor handen is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld.
 3. Indien de opdrachtgever wel gerechtigd is gedurende een bepaalde en/of bepaalbare tijd de tewerkstelling tijdelijk op te schorten onder handhaving van de opdracht indien en voor zolang de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Veluwe Personeel door bescheiden en verklaringen en dergelijke afdoende aantonen dat tijdelijk geen werk voor de uitzendkracht voor handen is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld. Gedurende die opschorting van de tewerkstelling zal Veluwe Personeel alleen aanspraak maken op het opdrachtgeverstarief, als bedoeld in lid b. en zal de opdrachtgever dit tarief niet verschuldigd zijn aan Veluwe Personeel, indien en voor zover opdrachtgever aan zijn bewijsplicht heeft voldaan en Veluwe Personeel uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingplicht overeenkomstig de CAO voor Uitzendkrachten.

Artikel 11. Functie en arbeidstijd

 1. Bij de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de functie die de uitzendkracht moet uitoefenen. Op eerste verzoek van Veluwe Personeel toont de opdrachtgever afdoende aan dat de functieomschrijving overeenstemt met de werkelijke uitgeoefende functie. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving overeenstemt met de werkelijke uitgeoefende functie. Indien op enig moment blijft dat de functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Veluwe Personeel onverwijld de passende functieomschrijving aanreiken, onverminderd het bepaalde lid b en in artikel 18 lid c. De functie, zoals hiervoor aangegeven kan tijdens de opdracht worden aangepast conform de wensen van de uitzendkracht, indien de uitzendkracht op de aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende) wet- en regelgeving, de CAO voor uitzendkrachten of rechtspraak.
 2. Indien en voor zover Veluwe Personeel rechtstreeks of niet rechtstreeks schade lijdt doordat de bij opdracht verstrekte functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie of doordat de later (aangereikte) aangepaste functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, is opdrachtgever gehouden die schade, inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan Veluwe Personeel te vergoeden. Dit laat onverlet overige (vordering) rechten van Veluwe Personeel, bijvoorbeeld er toe strekkende dat de opdrachtgever de uitzendkracht in staat stelt de functie uit te oefenen die bij de opdracht door opdrachtgever is omschreven of nadien schriftelijk is aangepast.
 3. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de uitzendkracht zullen niet meer respectievelijk niet minder belopen dat rechtens bij opdrachtgever is toegestaan. Op eerste verzoek van Veluwe Personeel toont de opdrachtgever afdoende aan welke tijden en uren als hiervoor bedoelt gebruikelijk en toelaatbaar zijn in de onderneming waar de uitzendkracht werkzaam is. De tijden en uren, zoals hiervoor aangegeven kunnen tijdens de opdracht worden aangepast conform de wensen van de uitzendkracht, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende) wet- en regelgeving, de cao voor Uitzendkrachten of rechtsspraak.
 4. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij de regeling of rooster vastgesteld aantal uren. Overwerk aansluitend op de normale werktijd en niet langer durende dan een half uur wordt niet als zodanig aangemerkt.
 5. Indien en zover Veluwe Personeel rechtstreeks of niet schade lijst doordat de bij opdracht bepaalde of laten aangepaste werktijden, aantal arbeidsuren en rusttijden van de uitzendkracht afwijken van de voorwaarden vermeld in lid c of afwijken van de werkelijke tijden en uren die de uitzendkracht werkt of rust, is de opdrachtgever gehouden die schade, inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan Veluwe Personeel te onverlet overige (vordering)rechten van Veluwe Personeel, er toe strekkende dat de opdrachtgever de uitzendkracht in staat stelt de tijden en uren als bedoeld in lid c. in acht te nemen.
 6. De vakantie van de uitzendkracht en bijzonder verlofregeling worden geregeld conform de wet en de cao voor Uitzendkrachten.
 7. De opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht – en, indien een voorzover dat bij het aangaan van de opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk – Veluwe Personeel in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht Veluwe Personeel zo tijdig in te lichten, dat Veluwe Personeel dit contractueel kan inpassen in de rechtsverhouding met de uitzendkracht.
 8. De opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht Veluwe Personeel op eigen initiatief te informeren omtrent de toepasselijke inlenersbeloning, meer specifiek omtrent de hoogte van het loon, de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, de hoogte van de periodiek, de hoogte en het tijdstip van de initiële loonsverhoging, kostenvergoedingen, toeslagen en functiegroep.

Artikel 12. Terbeschikkingstelling, selectie, vervanging en beperking aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever verstrekt aan Veluwe Personeel nauwgezet inlichting aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de uitzendkracht alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht, onverminderd de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 11 lid h.
 2. Veluwe Personeel relateert deze door opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor uitzending in aanmerking komende arbeidskrachten. Op die basis bepaalt Veluwe Personeel naar beste kunnen welke uitzendkracht ingevolge de opdracht ter beschikking wordt gesteld. Binnen het hier aangegeven kader is Veluwe Personeel geheel vrij in de keuze van de uitzendkracht die inzake de opdracht ter beschikking wordt gesteld bij aanvang van die opdracht, alsmede bij vervanging of terugplaatsing door Veluwe Personeel van een uitzendkracht, indien vervanging of terugplaatsing van de uitzendkracht door Veluwe Personeel krachtens opdracht of uit hoofde van deze algemene voorwaarden is toegestaan. De opdrachtgever is gehouden de aldus door Veluwe Personeel ter beschikking gestelde uitzendkracht te werk te stellen overeenkomstig de opdracht en het bij deze algemene voorwaarden bepaalde.
 3. Veluwe Personeel kan te allen tijde, niettegenstaande welke bepaling dan ook, aan de opdrachtgever een schriftelijk voorstel doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere uitzendkracht, teneinde te kunnen toepassen het zogenaamde anciënniteitbeginsel en de overige regelgeving zoals omschreven in de (geldende) ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever beslist slechts negatief op het voorstel van Veluwe Personeel op redelijke gronden en verstrekt dan een schriftelijke verklaring aan Veluwe Personeel, die zodanig aannemelijk is, dat naar alle waarschijnlijkheid het UWV die verklaring in het kader van een beoordeling van een aanvraag van een ontslagvergunning afdoende acht.
 4. Veluwe Personeel kan te allen tijde, mits zulks bij opdracht schriftelijk is overeengekomen, aan de opdrachtgever voorstellen de ter beschikking gestelde uitzendkracht te vervangen door een andere uitzendkracht, indien dat naar het oordeel van Veluwe Personeel noodzakelijk is wegens het intern bedrijfsbeleid en personeelsbeleid, ondermeer tot behoud van werkgelegenheid voor de uitzendkracht die daarop krachtens hun rechtspositie in het bijzonder aanspraak kunnen maken of tot anticiperende naleving van het anciënniteitsbeginsel en de overige regelgeving zoals omschreven in de (geldende) ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever beslist op korte termijn of hij aan Veluwe Personeel schriftelijk verzoekt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te beëindigen teneinde deze te doen vervangen door de voorgedragen andere uitzendkracht met voortzetting van de opdracht als hiervoor bedoeld. De opdrachtgever zal slechts dan bedoelde verzoek niet aan Veluwe Personeel doen, indien daardoor opdrachtgever in zijn bedrijfsvoering zal worden benadeeld.
 5. Veluwe Personeel schiet niet toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever, indien Veluwe Personeel om welke reden dan ook een uitzendkracht niet of althans niet op de wijze en in de omvang als bij opdracht of nadien overeengekomen aan opdrachtgever ter beschikking kan stellen. Veluwe Personeel schiet niet toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten van opdrachtgever, indien Veluwe Personeel krachtens opdracht of uit hoofde van deze algemene voorwaarden een uitzendkracht wel mag vervangen of terugplaatsen (binnen een bepaalde termijn), maar niet vervangt of terugplaats om welke reden dan ook, daaronder begrepen enige reden van intern bedrijfsbeleid, interne bedrijfsvoering, personeelsbeleid of enig ander intern bedrijfsbelang van Veluwe Personeel. Voor zover en voor zolang een (vervangende) uitzendkracht niet aan de opdrachtgever ter beschikking kan worden gesteld is opdrachtgever echter niet gehouden aan Veluwe Personeel te voldoen het opdrachtgeverstarief over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren, tenzij de (vervangende) uitzendkracht niet ter beschikking kan worden gesteld wegens een oorzaak dien toerekenbaar is aan opdrachtgever.
 6. Veluwe Personeel schiet evenmin toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever in geval van een beëindiging van de terbeschikkingstelling of niet vervaging van de ter beschikking gestelde uitzendkracht, waardoor rechtstreeks of onrechtstreeks de opdracht eindigt.
 7. Veluwe Personeel is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na de aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij Veluwe Personeel indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreeks gevolg is van grove schuld aan zijde van Veluwe Personeel. Elke eventueel recht op schadevergoeding als hiervoor bedoeld vervalt indien de opdrachtgever niet tijdelijk een schriftelijke klacht heeft ingediend als hiervoor aangegeven, waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is en ingediend rust op de opdrachtgever. Veluwe Personeel zal echter nimmer gehouden zijn een hogere schade te vergoeden dan een vergoeding gelijk aan 40% van het opdrachtgeverstarief dat betreffende die uitzendkracht ingevolge de opdracht van toepassing was over de beoogde periode van opdracht, met een maximum van drie maanden.
 8. Veluwe Personeel is niet aansprakelijk voor ongevallen (en incidenten) waarbij door haar ter beschikking gestelde uitzendkrachten zijn betrokken, dan wel voor ongevallen (en incidenten) die voorgenoemde uitzendkrachten veroorzaken bij de opdrachtgever, dan wel bij derden bij de uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever met uitzondering van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht waar de aansprakelijkheid op de uitzendkracht zelf rust. De opdrachtgever vrijwaart Veluwe Personeel voor alle aanspraken van derden waaronder begrepen de uitzendkracht zelf, ter zake.

Artikel 13. Tewerkstelling

 1. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de uitzendkracht en Veluwe Personeel. Op deze overeenkomst is de NBBU-cao van toepassing voor zover deze/indien deze algemeen bindend is verklaard. Tussen de opdrachtgever en de uitzendkracht bestaat er geen arbeidsovereenkomst.
 2. De opdrachtgever zal de uitzendkracht te werk stellen conform het bij opdracht en algemene voorwaarden bepaalde, in het bijzonder in de artikelen 11 en 12.
 3. Opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts in afwijking van het bepaalde in lid a te werkstellen, indien Veluwe Personeel en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden kunnen worden verbonden.
 4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit al bij opdracht schriftelijk is overeengekomen en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 5. Veluwe Personeel zal de opdrachtgever periodiek om bevestiging verzoeken ter zake de omstandigheid dat de ter beschikking gestelde uitzendkrachten hun werkzaamheden onder leiding en toezicht van (werknemers van) de opdrachtgever verrichten, alsmede dat de instructiebevoegdheid ten aanzien van de werkzaamheden bij (werknemers van) de opdrachtgever ligt. De opdrachtgever is gehouden om Veluwe Personeel tijdig van een schriftelijke reactie te voorzien.

Artikel 14. Identificatie en persoonsgegevens

 1. De opdrachtgever stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht diens identiteit vast aan de hand van het originele identiteitsdocument en neemt een afschrift van dit document op in zijn administratie.
 2. De opdrachtgever dient te verifiëren dat de uitzendkracht tijdens de werkzaamheden een origineel identiteitsbewijs bij zich draagt.
 3. De opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van uitzendkrachten vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 4. Veluwe Personeel is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de opdrachtgever wordt opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld niet is nagekomen.

Artikel 15. Auto van de zaak, bedrijfssluiting en Eerste Dag Melding

 1. Als de opdrachtgever voornemens is de uitzendkracht een auto ter beschikking te stellen, deelt de opdrachtgever dit onverwijld mede aan Veluwe Personeel. Uitsluitend in overleg met Veluwe Personeel komt de opdrachtgever met de uitzendkracht overeen dat de auto privé mag worden gereden, zodat Veluwe Personeel hiermee rekening kan houden in de loonheffing en eventueel te betalen onkostenvergoedingen. Als de opdrachtgever dit nalaat is hij gehouden de schade te vergoeding die Veluwe Personeel lijdt, als zij wordt aangeslagen voor naheffing voor de loonheffing, en de bijtelling niet meer bij de uitzendkracht kan worden ingehouden.
 2. Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de opdrachtgever Veluwe Personeel hieromtrent bij het aangaan van de opdracht, zodat Veluwe Personeel hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de opdrachtgever dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplicht vrije dag, aan Veluwe Personeel verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in de opdracht, vermenigvuldigd met het laatste geldende tarief.
 3. Als de uitzendkracht arbeid gaat verrichten na daartoe rechtstreeks door de opdrachtgever opgeroepen te zijn, wordt Veluwe Personeel voorafgaand aan de terbeschikkingstelling direct door de opdrachtgever geïnformeerd in verband met de verplichte Eerste Dag Melding door Veluwe Personeel. Als de opdrachtgever dit nalaat, is de opdrachtgever gehouden de eventuele boete of naheffing die de uitzendonderneming door de Belastingdienst wordt opgelegd wegens het niet of niet tijdig voldoen van de Eerste Dag Melding, aan Veluwe Personeel te vergoeden.

Artikel 16. Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is. Indien mocht blijken dat de opdrachtgever niet handelt conform voorstaande kan Veluwe Personeel overgaan tot het nemen van sancties jegens de opdrachtgever, waaronder mede docht niet uitsluitend kan worden verstaan het terugtrekken van de uitzendkracht, het opschorten van de nakoming van de overeenkomst en het ontbinden van de overeenkomst.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘’door te lenen’’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.

Artikel 17. Garantie veiligheid en vrijwaring

 1. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7:658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de uitzendkracht. De opdrachtgever verstrekt de uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Daarnaast verplicht Veluwe Personeel de opdrachtgever persoonlijk beschermingsmiddelen te verstrekken aan de uitzendkracht als er werkzaamheden zijn, waarbij schade tot gevolg een mogelijkheid is.
 2. De opdrachtgever zal aan Veluwe Personeel en ook aan de uitzendkracht voor de aanvang van de uitzendarbeid informatie verstrekken over de voor de uitzendkracht verlangde beroepskwalificatie alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het geit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
 4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn arbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever (in rechte) bewijst dat hij de hiervoor in lid a., b. en c. genoemde verplichtingen c.q. zijn zorgverplichting ex artikel 7:658 BW geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.
 5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht lijdt doordat een aan de uitzendkracht toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen arbeid gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. De opdrachtgever zal Veluwe Personeel tegen alle aanspraken terzake vrijwaren.
 6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in lid a. tot en met e.
 7. De opdrachtgever is jegens Veluwe Personeel gehouden alle verplichtingen als bedoeld in lid a. tot en met f. onverkort na te komen en vrijwaart Veluwe Personeel te allen tijde en volledig tegen aanspraken, waaronder die van uitzendkrachten, en alle daaraan verbonden kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand jegens Veluwe Personeel geldend gemaakt inzake de niet nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichting, onverminderd eventuele overige (vorderings) rechten van Veluwe Personeel jegens de opdrachtgever.

Artikel 18. Bijzonder uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

 1. Veluwe Personeel is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen die uitzendkrachten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Veluwe Personeel voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Veluwe Personeel als werkgever van de uitzendkracht – rechtstreeks of onrechtstreeks – voorvloeiende uit de schade en verliezen die uitzendkrachten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.
 3. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.
 4. Veluwe Personeel is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Veluwe Personeel voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Veluwe Personeel als werkgever van de uitzendkracht – rechtstreeks of niet rechtstreeks – voortvloeiende uit verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 6. Eventueel resterende aansprakelijkheid voor enige schade is in ieder geval per gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Veluwe Personeel ten aanzien van de schade uitkeert. Indien Veluwe Personeel niet voor de betreffende schade verzekerd is of de verzekering niet volledig uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van Veluwe Personeel beperkt tot het door Veluwe Personeel gefactureerde bedrag. Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid van Veluwe Personeel beperkt tot het bedrag dat door Veluwe Personeel in de maand voorafgaande aan de melding bij Veluwe Personeel van de schade aan de opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij gebreke aan een voorafgaande maand, is beslissend wat Veluwe Personeel in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden aan de opdrachtgever volgens afspraak in rekening zou brengen dan wel heeft gebracht.
 7. Voor eventuele gevolgschade is Veluwe Personeel nimmer aansprakelijk.

Artikel 19. Uurbeloning en opdrachtgeverstarief

 1. Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht worden vooraf aan de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van de opdrachtgever (het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift).
 2. Onder het loon en overige vergoedingen vallen de volgende componenten:
 3. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
 4. De van toepassing zijn de arbeidsduurverkorting. Deze kan – zulks ter keuze van Veluwe Personeel – gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
 5. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegendienst;
 6. Initiële loonstijging
 7. Onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;

N.B. Voor uitzendkrachten werkzaam in de bouwsector gelden afwijkende voorwaarden.

 1. Indien op enig moment wordt vastgelegd, dat de in werkelijkheid door de uitzendkracht uitgeoefende (aangepaste) functie zou gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan Veluwe Personeel verschuldigd zijn.
 2. Wanneer gedurende een opdracht de functie van de uitzendkracht wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan zullen de uurbeloning en het opdrachtgeverstarief ongewijzigd blijven.
 3. Het hiervoor in lid a. en b. bepaalde laat onverlet dat Veluwe Personeel en de uitzendkracht met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan uitzendonderneming en uitzendkracht voorleggen en schriftelijke instemming inwinnen, alvorens daaraan uitvoering te geven.
 4. Indien de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht eindigt, maar de uitzendkracht wordt vervangen door een andere uitzendkracht met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere uitzendkracht zal de uurbeloning ten aanzien van die andere uitzendkracht opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in lid a. en zal het opdrachtgeverstarief daaraan worden aangepast.

Artikel 20. Verhoging van het opdrachtgeverstarief als gevolg van loon-, lasten- en/of algemene kostenverhogingen

Veluwe Personeel is gerechtigd het opdrachtgeverstarief te verhogen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag, voortvloeiende uit een of meer van onderstaande kostenverhogingen ten aanzien van de opgedragen uitzendarbeid:

 1. verhoging van de uurbeloning van de uitzendkracht ten gevolge van wijziging van de CAO voor Uitzendkrachten of van de daarbij geregelde lonen, of tegen gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift, of ten gevolge van (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden;
 2. verhoging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijziging van de cao voor Uitzendkrachten of ten gevolge van een overheidsmaatregel of bebindend voorschrift betreffende de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht in de algemene zin;
 3. verhoging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijziging van het werkgeversaandeel betreffende premies sociale verzekeringswetten of van overige door Veluwe Personeel te bepalen premies en pensioenpremies (daaronder steeds begrepen verhoging van die premies op grond van verhoging van de gedekte risico’s);
 4. verhoging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid te gevolge van wijziging in de sociale lasten en/of fiscale wetgeving of ten gevolge van de invoering van nieuwe lasten of premies op grond van de wet, de cao voor Uitzendkrachten of enig verbinden voorschrift;
 5. verhoging van de kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de uitzendarbeid voor de uitzendkracht of voor Veluwe Personeel wegens tewerkstelling in het buitenland.

Indien door enige oorzaak toerekenbaar aan opdrachtgever de uurbeloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Veluwe Personeel gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht uurbeloning en opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen en aan de opdrachtgever in rekening te brengen hetgeen de opdrachtgever dientengevolge te weinig heeft betaald en is opdrachtgever gehouden het uit dien hoofde verschuldigde omgaand te voldoen. Dit laat onverlet elk recht van Veluwe Personeel eventueel andere (aanvullende) vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen.

Artikel 21. Bijzonder minimale betalingsverplichting

 1. Indien de uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, is de opdrachtgever tenminste gehouden aan Veluwe Personeel te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever jegens Veluwe Personeel.
 2. Indien ingevolge de opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan 15 uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever tenminste gehouden aan Veluwe Personeel per oproep te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens Veluwe Personeel.

Artikel 22. Nota’s op basis van tijdverantwoordingsformulier

 1. De nota’s van Veluwe Personeel worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende tijdsverantwoordingsformulieren, ook wel genoemd werkbriefjes, welke de opdrachtgever binden.
 2. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat op de tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren alsmede – desgevraagd – de overeengekomen tarief – of functiegroep duidelijk zijn ingevuld, dat de kolommen die niet van toepassing zijn worden doorgehaald en dat de werkelijk gemaakte onkosten, indien al gemaakt, naar waarheid zijn ingevuld. In dit kader ziet de opdrachtgever tijdens het verrichten van de arbeid erop toe dat het aantal gewerkte uren en overuren niet overschrijdt hetgeen terzake bij opdracht of nadien is overgekomen respectievelijk aangepast. De opdrachtgever ondertekent na controle het tijdsverantwoordingsformulier voor akkoord.
 3. Als de uitzendkracht de gegevens op het tijdingverantwoordingsformulier betwist, kan Veluwe Personeel het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever aantoont dat het tijdverantwoordingsformulier correct zijn.
 4. Bij verschil tussen het bij Veluwe Personeel ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt het bij Veluwe Personeel ingeleverde tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening opgenomen in de nota als volledig bewijs.
 5. Indien de uitzendkracht de tijdverantwoording van de opdrachtgever betwist en de opdrachtgever niet is nagekomen zijn verplichtingen in lid b, is Veluwe Personeel jegens de opdrachtgever gerechtigd: hetzij: de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek, die voor werknemers in dienst van de opdrachtgever geldt, indien partijen niet schriftelijk en uitdrukkelijk bij opdracht daarvan zijn afgeweken, met vermelding van de krachtens opdracht geldende arbeidstijd. In dat laatste geval is Veluwe Personeel gerechtigd de gewerkte (tijd) en te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij opdracht genomen over de betreffende periode, hetzij: door een functionaris van Veluwe Personeel – zoveel mogelijk gehoord de uitzendkracht(en) en de betreffende functionaris(sen) in het bedrijf van de opdrachtgever de gewerkte tijden bindend tussen partijen te doen vaststellen.
 6. Nota’s worden mede of tevens uitgeschreven betreffende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, die voortvloeien uit het bij de opdracht en/of de algemene voorwaarden bepaalde, maar niet zijn gerelateerd aan een tijdverantwoordingsformulier.

Artikel 23. Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De opdrachtgever is te alle tijde gehouden elke door Veluwe Personeel ingediende nota voor uitgezonden uitzendkrachten te voldoen binnen veertien kalenderdagen na verzending van de nota tenzij anders is overeengekomen.
 2. Als de opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk aan Veluwe Personeel kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 3. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de opdrachtgever aan de uitzendkracht zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regardeert Veluwe Personeel niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
 4. Indien een nota van Veluwe Personeel niet binnen 14 kalenderdagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 5. De in het bezig van Veluwe Personeel zijnde doordruk of kopie van de door Veluwe Personeel verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 6. Reclames omtrent enige nota moeten binnen 7 kalenderdagen na de van verzending van de nota schriftelijk bij Veluwe Personeel zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 7. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechten – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van €250,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Veluwe Personeel is ingeroepen respectievelijk de vordering door Veluwe Personeel ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 24. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

 1. Bij de werving, selectie en het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers neemt Veluwe Personeel in acht de wettelijke bepalingen, de cao voor Uitzendkrachten, de opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen.
 2. Ter voorkoming van het maken een ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Veluwe Personeel worden meegweogen.

Artikel 25. Algemene schadevergoeding

Indien opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht of       uit deze algemene voorwaarden niet nakomt jegens Veluwe Personeel of de uitzendkracht is de opdrachtgever jegens Veluwe Personeel gehouden aan Veluwe Personeel te vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijk kosten van rechtsbijstand), die daaruit voor Veluwe Personeel rechtstreeks of niet rechtstreeks voortvloeit, zonder dat ingebrekestelling nodig is. Deze bepaling laat onverlet het recht van Veluwe Personeel eventuele andere vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen, waaronder de vordering tot nakomen, en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van algemene gelding zowel ten aanzien van voorwaarden waarbij de schadevergoedingsplicht van opdrachtgever reeds afzonderlijk is geregeld, als bij voorwaarden waarbij dit niet het geval is. Onderhavige bepaling doet nimmer af van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 9.

Wettelijke bepalingen

Hieronder volgt een uittreksel van de in de algemene voorwaarden aangehaald wettelijke bepalingen.

Artikel 3:37 lid 1 BW

 1. Tenzij anders bepaald, kunnen verklaringen, met inbegrip van mededelingen, in iedere vorm geschieden, en kunnen zij in een of meer gedragingen besloten liggen.

Artikel 6:108 BW

 1. Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander jegens hem aansprakelijk is overlijdt, is die ander verplicht tot vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud:
 2. aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige wettige of onwettige kinderen van de overledene, tot ten minste het bedrag van het hun krachtens de wet verschuldigde levensonderhoud;
 3. aan de andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was;
 4. aan degenen die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet en zij redelijkerwijze niet voldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien;
 5. aan degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding, voor zover hij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze huishouding moet worden voorzien.
 6. Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene.
 7. Hij die krachtens de vorige leden tot schadevergoeding wordt aangesproken, kan hetzelfde verweer voeren, dat hem tegenover de overledene zou hebben ten dienste gestaan.

Artikel 26. Strekking voorwaarden

Indien één of meer bepalingen van de opdracht of deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of  rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

Artikel 27. Forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Veluwe Personeel is gevestigd.

Artikel 7:658 BW

 1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
 2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.
 3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet te nadele van de werknemer worden afgeweken.
 4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

Artikel 7:690 BW

De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

Artikel 7:691 lid 2 BW

In de uitzendovereenkomst kan schriftelijk worden bedongen dat die overeenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de werknemer door de werkgever aan de derde als bedoeld in artikel 690 op verzoek van die derde ten einde komt. Indien een beding als bedoeld in de vorige volzin in de uitzendovereenkomst is opgenomen, kan de werknemer die overeenkomst onverwijld opzeggen.

Werknemers

Wij regelen alles van A tot Z en helpen jou snel aan een baan.

Werkgevers

Wij leggen de verbinding tussen opdrachtgever en werknemer.

Recente vacatures

Website door: All-in WordPress.