Privacyverklaring

 • Home
 • Privacyverklaring
Deel deze pagina op social media

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens

Veluwe Personeel B.V. vindt het belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Wij doen dit in overeenstemming met privacywetten, waaronder met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In dit document leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor we jouw gegevens gebruiken en hoe we met jouw gegevens omgaan. Daarnaast beschrijven wij wat jouw rechten zijn.

Wanneer je vragen hebt die niet in dit document worden beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met je in contact. Onze contactgegevens vind je onderaan deze verklaring.

Veluwe Personeel B.V.

Deze privacyverklaring geldt voor Veluwe Personeel B.V. gevestigd te Barneveld, Anthonie Fokkerstraat 61, die hierna “Veluwe Personeel” zal worden genoemd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te geven, die nodig zijn om de diensten te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens volgens de richtlijnen van de AVG. We streven ernaar om deze gegevens altijd juist en up-to-date te houden.

Wanneer we gegevens verzamelen

In de volgende gevallen mogen we volgens de wet jouw gegevens bewaren en verwerken:

 • Als je Veluwe Personeel toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij betrokken bent, of om op verzoek van jou vóór de sluiting van een overeenkomst actie te ondernemen;
 • Als de verwerking nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Veluwe Personeel van toepassing is;
 • Als de verwerking nodig is om jouw of iemand anders gezondheid te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een opdracht die Veluwe Personeel van de Nederlandse overheid of Europese overheid heeft gekregen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor verdedigbare doelen van Veluwe Personeel of van een externe partij. Veluwe Personeel verwerkt gegevens niet wanneer dit zou leiden tot een onevenredige benadeling van jouw belangen, grondrechten of basale vrijheden.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen;

Jou op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Veluwe Personeel en van derden;

 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem;
 • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten;
 • Jou te benaderen voor aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien jij je daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Uit naam van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een achter-grondonderzoek bij een sollicitatie;
 • Voor het stimuleren van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitvoeren van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Misschien is het in de toekomst voor (sommige van) deze doelen niet meer vereist dat wij jouw gegevens bewaren. Wanneer wij hierdoor gegevens niet meer specifiek aan je kunnen koppelen, dan stellen wij je hiervan op de hoogte.

Welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen

Veluwe Personeel kan als je werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Veluwe Personeel, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk dat de door jou aangedragen persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof

Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens met betrekking tot werkervaring

 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist als gevolg van of nodig is met het oog op de toepassing van de wet Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien je voor Veluwe Personeel of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt, kan Veluwe Personeel onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN en kopie identiteitsbewijs, een eventuele werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een achtergrondonderzoek bij een sollicitatie
 • Gegevens met betrekking tot de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, samen met de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens met betrekking tot werkervaring
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of nodig is met het oog op de toepassing van de wet

Delen met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan anderen en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat jouw rechten zijn

Je hebt het recht om:

 • de toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in te trekken;
 • jouw persoonsgegevens in te zien;
 • jouw persoonsgegevens te laten corrigeren;
 • bezwaar in te dienen tegen verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • jouw persoonsgegevens aan te vullen;
 • jouw persoonsgegevens maar voor beperkte doeleinden te laten gebruiken (we stellen jou op de hoogte als deze beperking niet mogelijk is, of zal worden opgeheven);
 • jouw persoonsgegevens op te vragen, zodat je ze door kunt sturen naar iemand anders;
 • jouw persoonsgegevens te laten verwijderen (we stellen dan ook, indien mogelijk, de ontvangers van jouw gegevens hiervan op de hoogte).

Je kunt een verzoek voor het bovenstaande sturen naar info@veluwepersoneel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy, vragen wij je daarbij om in deze kopie de pasfoto en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken op jouw verzoek reageren. Voor de behandeling van het verzoek brengen wij geen kosten in rekening, tenzij je verzoeken buitensporig zijn, onredelijk of indien je bij het recht op inzage om bijkomende kopieën vraagt.

Je kunt daarnaast over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie daarover www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Digitale toegang tot het datacentrum waarin de persoonsgegevens worden verwerkt is alleen mogelijk via een veilig wachtwoord en ‘two factor authentication’;
 • Door een firewall worden digitale aanvallen op de software automatisch herkend en geblokkeerd;
 • Wij streven er naar om binnen één uur verstoringen in het systeem te verhelpen. Tenzij we afhankelijkheid van externe leveranciers geldt een termijn van vier uur;
 • Vertrouwelijke gegevens worden vernietigd met behulp van een papierversnipperaar.

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@veluwepersoneel.nl.

Bewaartermijn

Veluwe Personeel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en volgens de wettelijke bewaartermijnen.

Inbreuk op persoonsgegevens

Wanneer ondanks onze beveiligingsmaatregelen toch een inbreuk op persoonsgegevens plaatsvindt, dan zullen wij dit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 72 uur) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichtinstantie), wanneer dit nodig is. Intern zullen wij deze inbreuk ook registreren. Als deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor jouw rechten of vrijheden, dan stellen wij je hier zo snel mogelijk van op de hoogte. We delen je mee:

 • De maatregelen die wij hebben genomen naar aanleiding van de inbreuk;
 • De mogelijke gevolgen van de inbreuk voor jou;
 • Bij wie je aanvullende informatie kunt krijgen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te lezen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Afsluiting

Contactgegevens
Veluwe Personeel B.V.
Anthonie Fokkerstraat 61
3772 MP BARNEVELD
E-mail: info@veluwepersoneel.nl
Telefoon: 0342 – 764 044
Internet: www.veluwepersoneel.nl

Werknemers

Wij regelen alles van A tot Z en helpen jou snel aan een baan.

Werkgevers

Wij leggen de verbinding tussen opdrachtgever en werknemer.

Recente vacatures

Website door: All-in WordPress.